TOIMINTAKÄSIKIRJA

1 Yhdistyksen säännöt
Yhdistyksen voimassaolevat säännöt on hyväksytty 29.2.2008. Kaikessa toiminnassa on noudatettava yhdistyksen sääntöjä. Säännöt määrittelevät myös miten niitä voi muuttaa.

2 Yleiset kokoukset
Yhdistyksen säännöissä määritellään syys- ja kevätkokousten pitoajat, käsiteltävät asiat, koollekutsuminen ja päätöksenteko. Hallitus valmistelee ja kutsuu koolle varsinaiset kokoukset. Ylimääräisten yleisten kokousten koollekutsuminen on määritelty säännöissä.

3 Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää liikunta- ja urheiluharrastusta

3.1 Arvot

Seuratoiminnan perustana ovat seuran arvot, jotka ohjaavat toimintaa kaikilla tasoilla, edesauttavat mission toteuttamista ja visioiden saavuttamista.

 • Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
 • Kasvatuksellisuus ja yhteisöllisyys
 • o Tavoitteellisuus ja korkeatasoisuus
3.2 Missio

Pyhtään Yritys tarjoaa kaiken ikäisille jäsenilleen monipuolisia liikunta- ja urheilumahdollisuuksia.

3.3 Visio
 • Lasten harrasteliikuntaryhmät tarjoavat monipuolisesti mielekästä liikuntaa
 • Aikuisten terveys- ja kuntoliikuntaryhmät tarjoavat monipuolisesti mielekästä liikuntaa
 • Seuran jäsenet menestyvät kilpaurheilussa.
 • Pyhtään Yritys on alueellinen liikunta- ja urheiluvaikuttaja.

4 Organisaatio

4.1 Hallitus

Hallituksen valinta on määritelty yhdistyksen säännöissä. Hallitus

 • Valmistelee yleisten kokousten esitykset
 • Toimeenpanee yleisten kokousten päätökset
 • Johtaa ja valvoa seuran toimintaa
 • Huolehtii seuran taloudesta ja omaisuudesta
 • Hakee toiminta- ja kohdeavustukset ja urheiluapurahat
 • Hakee sali- ja kenttävuorot jaostojen esitysten pohjalta

Hallitus voi delegoida tehtäviä jaoksille, toimikunnille ja nimetyille vastuuhenkilöille.

4.1.1 Puheenjohtaja
 • Valmistelee hallituksen ja yleisten kokousten esityslistat
 • Kutsuu hallituksen kokoukset koolle
 • Toimii hallituksen kokousten puheenjohtajana
 • Toimii yhteyshenkilönä jaoksiin ja toimikuntiin
  •  
4.1.2 Varapuheenjohtaja
 • Hoitaa puheenjohtajan tehtäviä hänen ollessa estynyt
4.1.3 Sihteeri
 • Laatii pöytäkirjan hallituksen kokouksista ja yleisistä kokouksista.
4.1.4 Rahastonhoitaja
 • Hoitaa pääseuran maksut ja raha-asiat
 • Neuvoo ja auttaa jaosten rahastonhoitajia
4.1.5 Jäsenrekisterin hoitaja
 • Vastaa jäsenrekisterin ylläpidosta
 • Vastaa jäsenmaksujen keräämisestä.
4.2 Jaostot

Tarvittavat jaostot päätetään toimintasuunnitelman hyväksymisen yhteydessä syyskokouksessa. Hallitus nimeää jaostojen puheenjohtajat ja jäsenet.

5 Hallinto

5.1 Yhdistyksen kokoukset

Kaikista yhdistyksen kokouksista tehdään pöytäkirja. Yleisten kokousten osalta valitaan sääntöjen määrittelemät pöytäkirjantarkastajat. Hallituksen ja jaostojen pöytäkirjat tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Hallituksen kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kokouksessa läsnä olleet jäsenet allekirjoittavat hyväksytyn pöytäkirjan. Jaostojen kokousten hyväksytyt pöytäkirjat allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri. Hyväksytyt pöytäkirjat toimitetaan seuran puheenjohtajalle arkistoitavaksi.

5.2 Jäsenyhdistysten kokoukset

Seura on jäsenenä useissa lajiliitoissa ja liikuntaa tukevissa yhdistyksissä. Seuran virallisen edustajan jäsenyhdistysten kokouksiin valitsee hallitus tai jaosto.

Kymenlaakson Liikunta                                           hallitus

Kymenlaakson Urheiluseurojen yhdistys                 hallitus

Suomen Voimanostoliitto                                        kuntoliikuntajaosto

Suomen Urheiluliitto                                                yleisurheilujaosto

Kymenlaakson Yleisurheilu                                     yleisurheilujaosto

Suomen Salibandyliitto                                            salibandyjaosto

Muut kokoukset                                                       hallitus

5.3 Yhdistysrekisterin ylläpito

Sääntöjen määrittelemien nimenkirjoittajien vaihtuessa muutokset tehdään välittömästi PRH:n ylläpitämään yhdistysrekisteriin puheenjohtajan toimesta.

5.5 Tilinkäyttö

Tilinkäyttöoikeuksista päättää hallitus. Jaostojen tilien käyttöoikeudet annetaan jaoston puheenjohtajalle ja rahastonhoitajalle. Joukkueiden tilien käyttöoikeudet annetaan joukkueenjohtajalle ja rahastonhoitajalle. Seuran puheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla on käyttöoikeudet kaikkiin seuran tileihin.

5.6 Kirjanpito

Kirjanpito ostetaan palveluna tilitoimistolta. Seuran ja jaostojen rahastonhoitajat keräävät ja arkistoivat kuitit ja tiliotteet.

5.7 Reskontra

Seuran ja jaosten rahastonhoitajat valvovat saatavia.

5.8 Työsopimukset

Työsopimukset valmistelee puheenjohtaja ja hyväksyy hallitus.

5.9 Palkanmaksu

Palkanlaskennasta ja siihen liittyvistä työnantajavelvoitteista vastaa seuran puheenjohtaja. Palkanmaksun tekevät rahastonhoitajat.

5.10 Korvaukset

Kilometrikorvausta oman auton käytöstä maksetaan kohdassa 5.2 valituille luottamushenkilöille hallituksen vahvistaman korvaussäännön mukaan. Palkallisille työsopimuksen mukaan.  Jaokset päättävät mahdollisista urheilijoiden matkakorvauksista.

5.11 Palkitsemiset ja huomionosoitukset

Hallitus päättää jäsenten ja yhteistyökumppaneiden huomionosoituksista ja talkoolaisten palkitsemisista. Jaokset päättävät oman alueensa palkitsemisista.

Seuran vuosijuhlien yhteydessä haetaan lajiliittojen ja opetusministeriön ansiomitaleita hallituksen toimesta.

6 Yleiset toimintaperiaatteet

6.1 Varainhankinta

Hallitus ja jaostot vastaavat varainhankinnasta syyskokouksessa hyväksytyn talousarvion raameissa.

6.2 Tiedottaminen

Hallitus ja jaostot vastaavat toimintansa tiedottamisesta. Osana toimintasuunnitelmaa tehdään tiedotussuunnitelma.

6.3 Toiminnan suunnittelu ja seuranta
6.3.1 Toimintasuunnitelma ja talousarvio

Jaostot tekevät oman alueensa toimintasuunnitelman ja talousarvion hallitukselle, joka puolestaan tekee syyskokoukselle esityksen yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi. Hallitus määrittelee jaostoille talousarvion laatimisperusteet.

 

Hallitus ja jaostot tekevät toimintasuunnitelman pohjalta vuosisuunnitelman. Vuosisuunnitelman avulla varmistetaan että tapahtumien suunnittelu ja valmistelu käynnistetään riittävän ajoissa. Samalla määritellään tarvittavien kokousten ajankohdat.

 

Hallituksen vuosisuunnitelma

Tammikuu

 • hallituksen järjestäytyminen
 • virallisten kokousedustajien valinta
 • jaostojen jäsenten valinta
 • toimintakäsikirjan katselmointi
 • toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen valmistelu

Maaliskuu

 • toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen
 • toiminta-avustusten hakeminen
 • kesän kenttävuorojen hakeminen

Huhtikuu

 • Kevätkokous

Toukokuu

 • syksyn/talven salivuorojen hakeminen

Elokuu

 • Saaristomarkkinat

Syyskuu

 • tavoitteiden määrittely seuraavalle vuodelle
 • toimintasuunnitelman ja talousarvion valmistelu

Lokakuu

 • toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen
 • Kohdeavustusten ja urheilija-apurahojen hakeminen

Marraskuu

 • Syyskokous
 • Talkooväen päätöstilaisuus

Joulukuu

 • Joulupukkipalvelu

 

6.3.2 Toimintakertomus

Jaostot tekevät oman alueensa toimintakertomukset hallitukselle, joka puolestaan kokoaa kevätkokoukselle esityksen yhdistyksen toimintakertomukseksi.

6.3.4 Tilinpäätös

Tilitoimisto laatii tilinpäätöksen. Hallitus käsittelee tilinpäätöksen ja vahvistaa hyväksynnän allekirjoituksin. Tilinpäätös ja yhdistyksen kokousten pöytäkirjat toimitetaan toiminnantarkastajille toiminnan ja hallinnon tarkastamista varten.

6.4 Ryhmien pelisäännöt

Jaostot ohjeistavat oman alueensa ohjaajia ryhmien pelisääntöjen laatimisesta.

6.5 Toiminnan arviointi ja kehittäminen

Hallitus ja jaostot arvioivat oman toimintansa vuosittain. Arvioinnin perusteella analysoidaan parannettavat osa-alueet. Parannustoimenpiteet otetaan huomioon seuraavan vuoden toimintasuunnitelmassa.

7 Nuorisotoiminta

Nuorisojaos järjestää monipuolista liikuntaa lapsille ja nuorille.

 

7.1 Organisaatio
7.1.1 Jaoston puheenjohtaja
 • Valmistelee jaoston kokousten esityslistat
 • Kutsuu kokoukset koolle
 • Toimii kokousten puheenjohtajana
 • Toimii yhteyshenkilönä seuran johtokuntaan ja puheenjohtajaan

 

7.1.2 Jaoston sihteeri
 • Tekee muistion jaoksen kokouksista

 

7.1.3 Jaoston rahastonhoitaja
 • Maksaa jaoston laskut
 • Valvoo jaoston saatavien maksua
 • Kokoaa kuitit ja tiliotteet kirjanpitoa varten

 

7.1. Liikuntaryhmien ohjaajat
 • Suunnittelevat ryhmien ohjelmat
 • Ohjaavat ryhmien harjoitukset
7.2 Nuorisojaoksen tavoitteet ja toiminnan mittarit
 • Tarjota lapsille monipuolisesti liikuntamahdollisuuksia: mittarina tarjolla olevien lajien määrä
 • Aktivoida lapsia liikkumaan: mittarina lapsijäsenten määrä

 

7.3 Varainhankinta

Toiminnan pyörittämiseen tarvittavat varat kerätään ensisijaisesti osallistujilta osanottomaksuina.

7.4 Tiedottaminen

Yleinen tiedottaminen hoidetaan seuran nettisivujen, jaettavien monisteiden, tolppailmoitusten ja Pyhtäänlehden avulla. Ryhmäkohtainen tiedottaminen hoidetaan sähköpostilla ja monisteilla, kiireellisissä tapauksissa tekstiviesteillä

7.5 Toiminnan suunnittelu ja seuranta

Jaos laatii ehdotuksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi seuran hallitukselle. Yleisen kokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman perusteella päivitetään vuosikalenteri. Suunnitelmien toteutumista seurataan jaoston kokouksissa

o   tammikuu:

 • jaoksen järjestäytyminen
 • luistelukoulu
 • toimintakertomus

o   helmikuu

 • hiihtokoulu

o   maaliskuu:

 • liikuntavaunun, kesän ryhmien ja uimakoulun suunnittelu

o   huhtikuu

 • talven ryhmien päätös

o   toukokuu:

 • liikuntavaunu
 • kesän ryhmien käynnistys
 • saaristomarkkinoiden suunnittelu

o   kesäkuu:

 • syksyn ja talven ryhmien suunnittelu

o   heinäkuu

 • uimakoulu

o   elokuu:

 • syksyn ryhmien käynnistys
 • Saaristomarkkinat

o   syyskuu:

 • tavoitteiden määrittely seuraavalle vuodelle
 • toimintasuunnitelma ja talousarvio

o   marraskuu:

 • kevään ryhmien suunnittelu

 

7.6 Ryhmien pelisäännöt

Jokaisen ryhmän osalta pelisäännöt käydään läpi kauden alussa.

 

7.7 Toiminnan arviointi ja kehittäminen

Ohjaajat kehittävät harjoitusryhmän toimintaa lasten ja vanhempien palautteen perusteella.

8 Yleisurheilu

8.1 Organisaatio
8.1.1 Jaoston puheenjohtaja
 • Valmistelee jaoston kokousten esityslistat
 • Kutsuu kokoukset koolle
 • Toimii kokousten puheenjohtajana
 • Toimii yhteyshenkilönä seuran johtokuntaan ja puheenjohtajaan
 • Toimii yhteyshenkilönä Pyhtään kunnan ja muiden urheiluseurojen kanssa
 • Vastaa urheilijasopimuksista
 • Vastaa palkitsemisesta seuran päätösten mukaisesti
8.1.2 Jaoston varapuheenjohtaja
 • Hoitaa puheenjohtajan tehtäviä hänen ollessa estynyt
8.1.3 Jaoston sihteeri
 • Tekee muistion jaoksen kokouksista
8.1.4 Jaoston rahastonhoitaja
 • Maksaa jaoston laskut
 • Maksaa kilpailujen ilmoittautumismaksut (seuran vastuulla olevat)
 • Valvoo jaoston saatavien maksua
 • Kokoaa kuitit ja tiliotteet kirjanpitoa varten
8.1.5 Valmennuspäällikkö
 • suunnittelee, koordinoi ja kehittää seuran valmennusjärjestelmää.
8.1.6 Nuorisopäällikkö

 • suunnittelee, koordinoi ja kehittää seuran nuorten valmennusta
8.1.7 Kunniakierrosvastaava
 • huolehtii kunniakierros -tapahtuman järjestelyistä ja kehittämisestä
8.1.8 Kenttämestari
 • huolehtii urheilukentän ja -välineiden kunnosta
8.1.9 Kilpailuvastaava
 • huolehtii seuran vastuulla olevien yleisurheilukilpailijen järjestämisestä
8.1.10 Asustevastaava
 • huolehtii kilpa- ja seura-asujen hankinnasta
8.1.11 Toimitsijakoulutuksesta vastaava
 • huolehtii seuran toimitsujoiden riittävästä koulutuksesta
 
8.2 Yleisurheilujaoksen tavoitteet ja mittarit
 • Tarjota lapsille/nuorille mahdollisuuden harrastaa yleisurheilua omassa kunnassa: mittarina harjoitusryhmien määrä ja säännöllisesti harjoittelevien urheilijoiden määrä
 • Tarjota lapsille/nuorille mahdollisuuden kehittyä huippu-urheilijaksi: mittarina taitomerkkien ja luokkaurheilijoiden määrä, SM kisojen osanottajien määrä

 

8.3 Varainhankinta

Toiminnan pyörittämiseen tarvittavat varat kerätään kilpailutoiminnan osanottomaksuina, harjoitusten/valmennuksen osanottomaksuina, kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä tapahtuvalla kioskimyynnillä, sponsori- ja talkootuloilla

8.4 Tiedottaminen

Yleinen tiedottaminen hoidetaan seuran nettisivujen, facebook -tyhmän, jaettavien monisteiden, tolppailmoitusten ja Pyhtäänlehden avulla. Ryhmäkohtainen tiedottaminen hoidetaan sähköpostilla ja monisteilla,  kiireellisissä tapauksissa tekstiviesteillä

8.5 Toiminnan suunnittelu ja seuranta

Jaos laatii ehdotuksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi seuran hallitukselle. Yleisen kokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman perusteella päivitetään vuosikalenteri. Suunnitelmien toteutumista seurataan jaoston kokouksissa

o   Tammikuu

 • jaoksen järjestäytyminen
 • maratonin suunnittelukokous (netissä tarvittavat tiedot tapahtumasta)
 • toimintakertomus edelliseltä vuodelta
 • kesän omat kilpailut (mm pm kisojen hakeminen)
 • kesän harjoitukset
 • miten hoidetaan kilpailuihin ilmoittautuminen ja joukkueiden kokoaminen

o   Helmikuu

 • kesän omien kisojen tehtävälistat
 • kesän harjoitukset ja kenttävuorot
 • Meripäiväjuoksun ja Maratonin organisaatiot ja tehtävälistat
 • Kunniakierros

o   Maaliskuu

 • kesän omien kisojen toimitsijoille ilmoitus kisojen päivämääristä
 • Meripäiväjuoksun ja Maratonin toimitsijoille ilmoitus kisojen päivämääristä
 • Saaristomarkkinat

o   Huhtikuu

 • syksyn harjoitusryhmät ja salivuorot
 • Saaristomarkkinat

o   Syyskuu

 • tavoitteiden määrittely seuraavalle vuodelle
 • toimintasuunnitelma ja budjetti seuraavalle vuodelle
 • seuraavan vuoden kustannusten korvaukset
 • päätöstilaisuuden suunnittelu

o   Lokakuu

 • urheilijasopimukset
 • päätöstilaisuus
8.6 Ryhmien pelisäännöt

Jokaisen ryhmän osalta pelisäännöt käydään läpi kauden alussa.

8.6.1 Urheilutoiminnan kulukorvaukset

Kulu

Perustaso

Piiritaso

SM-taso

Kilpailumaksut

100%

100%

100%

Matkakorvaus

SM kisat (0,25€/km)

Kilpailuasu

-(mainokset)

-(mainokset)

100%

Valmentajan asu

100% (tuulipuku)

Harjoitusleirit

1

2

Varusteet

sopimuksen mukaan

 

Piiritaso = pm-mitali tai B-luokan tulos

SM-taso = SM kisoihin osallistuminen

8.6.2 Menestyneiden urheilijoiden ja valmentajien huomioiminen
8.6.2.1 Stipendit ennätyksistä ja menestyksestä SM kisoissa

 

Saavutus

Urheilija

Valmentaja

Suomenennätys

500€

250€

SM 1

400€

200€

SM 2

200€

100€

SM 3

100€

50€

SM 4-6

75€

50€

SM 7-12

50€

50€

 

  

piirinennätys

100€

50€

 

  

 joukkuekilpailun osalta stipendi jaetaan joukkueen urheilijoiden kesken

SAUL urheilijoille 50% taulukon summista.

8.6.2.2 Menestys pm ja aluemestaruuskisoissa

Piirinmestaruus- ja aluemestaruuskisoihin osallistuneet ja siellä menestyneet palkitaan kauden päätöstilaisuudessa jaoksen päättämällä muistoesineellä.

 

8.6.2.2 Taitomerkin saavuttaminen

Taitomerkin saavuttanut palkitaan kauden päätöstilaisuudessa mitalilla parhaasta saavutuksesta.

 

8.6.3 Urheilijasopimukset

Seura tarjoaa urheilijasopimusta A-taitomerkin ja A-luokkatuloksen saavuttaneille urheilijoille. Jaos päättää vuosittain urheilijasopimuksen ehdot

 • Urheilijasopimus tehdään kalenterivuosikohtaisesti
 • Sopimuskautena urheilijan tulee olla vähintään 14-vuotta
8.7 Toiminnan arviointi ja kehittäminen

Valmennus- ja nuorisopäällikkö kehittävät yhdessä ohjaajien kanssa harjoitusryhmien toimintaa palautteen perusteella.

9 Salibandy

Salibandyjaos järjestää harjoituksia ja pelejä sekä hoitaa seuran joukkueiden ilmoittamisen sarjapeleihin.

9.1 Organisaatio
9.1.1 Jaoston puheenjohtaja
 • Valmistelee jaoston kokousten esityslistat
 • Kutsuu kokoukset koolle
 • Toimii kokousten puheenjohtajana
 • Toimii yhteyshenkilönä seuran johtokuntaan ja puheenjohtajaan

 

9.1.2 Jaoston sihteeri
 • Tekee muistion jaoksen kokouksista
9.1.3 Jaoston rahastonhoitaja
 • Maksaa jaoston laskut
 • Valvoo jaoston saatavien maksua
 • Kokoaa kuitit ja tiliotteet kirjanpitoa varten
9.1.4 Salibandyryhmien ohjaajat
 • Suunnittelevat ryhmien ohjelmat
 • Ohjaavat ryhmien harjoitukset
9.1.5 Salibandyjoukkueiden joukkueenjohtajat
 • Toimii joukkueen yhteyshenkilönä aluetoimistoon (joukkueen ilmoittautuminen sarjaan, kotiturnausten hakeminen, Y-pelaajien ilmoittaminen)
 • Vastaa kotiturnausten järjestelyistä (turnauskutsu, tulosten lähettäminen)
9.2 Salibandyjaoksen tavoitteet ja mittarit
 • Tarjota lapsille/nuorille mahdollisuuden harrastaa salibandyä omassa kunnassa: mittarina salibandyryhmien määrä
 • Tarjota lapsille/nuorille mahdollisuuden kehittyä pelaajana: mittarina sarjajoukkueiden määrä
9.3 Varainhankinta

Toiminnan pyörittämiseen tarvittavat varat kerätään osanottomaksuina, pelien ja turnausten yhteydessä tapahtuvalla kioskimyynnillä ja sponsorituloilla

9.4 Tiedottaminen

Yleinen tiedottaminen hoidetaan seuran nettisivujen, jaettavien monisteiden, tolppailmoitusten ja Pyhtäänlehden avulla. Ryhmäkohtainen tiedottaminen hoidetaan sähköpostilla ja monisteilla,  kiireellisissä tapauksissa tekstiviesteillä

9.5 Toiminnan suunnittelu ja seuranta

Jaos laatii ehdotuksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi seuran hallitukselle. Yleisen kokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman perusteella päivitetään vuosikalenteri. Suunnitelmien toteutumista seurataan jaoston kokouksissa

 

o   Tammikuu

 • kevään ryhmien käynnistäminen
 • jaoksen järjestäytyminen
 • toimintakertomus

o   Huhtikuu

 • kevään ryhmien päätöstilaisuudet
 • seuraavan kauden salivuorot
 • kesän harjoitukset
 • seuraavan kauden sarjajoukkueet
 • Saaristomarkkinoiden suunnittelu (toiminnan esittely)

o   Kesäkuun alku

 • syksyn toiminnan suunnittelu (vuorot, ryhmät, ohjaajat)
 • sarjajoukkueiden ilmoittaminen
 • Saaristomarkkinoiden suunnittelu

o   Elokuu

 • syksyn ryhmien käynnistäminen
 • Saaristomarkkinat

o   Syyskuu

 • tavoitteiden määrittely seuraavalle vuodelle
 • toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle
 • syksyn ryhmien päätöstilaisuudet

o   Joulukuu

 • kevään ryhmät
9.6 Ryhmien pelisäännöt

Jokaisen ryhmän osalta pelisäännöt käydään läpi kauden alussa. Sarjajoukkueiden osalta pelisäännöissä huomioidaan liiton asettamat vaatimukset.

9.7 Toiminnan arviointi ja kehittäminen

Ohjaajat kehittävät harjoitusryhmän toimintaa lasten/nuorten palautteen perusteella.10 Kuntoliikunta

Kuntoliikuntajaos järjestää harjoituksia ja liikuntatapahtumia sekä hoitaa seuran kuntosalia.

10.1 Organisaatio
10.1.1 Jaoston puheenjohtaja
 • Valmistelee jaoston kokousten esityslistat
 • Kutsuu kokoukset koolle
 • Toimii kokousten puheenjohtajana
 • Toimii yhteyshenkilönä seuran johtokuntaan ja puheenjohtajaan

 

10.1.2 Jaoston sihteeri
 • Tekee muistion jaoksen kokouksista
10.1.3 Jaoston rahastonhoitaja
 • Maksaa jaoston laskut
 • Valvoo jaoston saatavien maksua
 • Kokoaa kuitit ja tiliotteet kirjanpitoa varten

 

10.1.4 Liikuntaryhmien ohjaajat
 • Suunnittelevat ryhmien ohjelmat
 • Ohjaavat ryhmien harjoitukset
10.2 Kuntoliikuntajaoksen tavoitteet ja mittarit
 • Tarjota monipuolista liikuntaa kuntalaisille: mittarina tarjolla olevien lajien määrä
10.3 Varainhankinta

Toiminnan pyörittämiseen tarvittavat varat kerätään osanottomaksuina ja tapahtumien yhteydessä tapahtuvalla kioskimyynnillä.

10.4 Tiedottaminen

Yleinen tiedottaminen hoidetaan seuran nettisivujen, jaettavien monisteiden, tolppailmoitusten ja Pyhtäänlehden avulla. Ryhmäkohtainen tiedottaminen hoidetaan sähköpostilla ja monisteilla, kiireellisissä tapauksissa tekstiviesteillä

10.5 Toiminnan suunnittelu ja seuranta

Jaos laatii ehdotuksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi seuran hallitukselle. Yleisen kokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman perusteella päivitetään vuosikalenteri. Suunnitelmien toteutumista seurataan jaoston kokouksissa

 • o tammikuu
  • jaoston järjestäytyminen
  • toimintakertomus
  • talviliikuntatapahtuman suunnittelu
  • triathlonin suunnittelu

 

 • o huhtikuu
  • syksyn ryhmien ja salivuorojen suunnittelu
  • triathlonin ja saaristomarkkinoiden suunnittelu
 • o elokuu
  • triathlon
  • saaristomarkkinat
  • syksyn ryhmien käynnistys
 • o syyskuu
  • tavoitteiden määrittely seuraavalle vuodelle
  • toimintasuunnitelma & talousarvio
 • o marraskuu
  • lentopalloturnauksen suunnittelu
  • kevään ryhmien suunnittelu
 
10.6 Ryhmien pelisäännöt

Jokaisen ryhmän osalta pelisäännöt käydään läpi kauden alussa.

10.7 Toiminnan arviointi ja kehittäminen

Ohjaajat kehittävät harjoitusryhmien toimintaa osallistujien palautteen perusteella